2c9539b36bbeb1e0e8af

Vinh danh cá nhân xuất sắc tuần 1:

Cá nhân xuất sắc nhất team chạy số

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí Facebook Ads thấp nhất

Trần Thị Minh Thúy / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí chạy ads thấp nhất

Nguyễn Ngọc Hiển / Google Ads

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Phạm Thị Thương / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân xuất sắc nhất team chạy số

Đinh Hữu Dũng / Google Ads

Cá nhân có chi phí Facebook Ads thấp nhất

Trần Thị Minh Thúy / Facebook Ads

Cá nhân có tỉ lệ tăng trưởng ngày cao nhất
Tỉ lệ tăng trưởng ngày: 265%

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thuỳ Linh / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Cá nhân xuất sắc nhất team chạy số

Mai Thị Minh Linh / Sàn TMĐT

Cá nhân có chi phí Facebook Ads thấp nhất

Nguyễn Quang Vinh / Facebook Ads

Cá nhân chạy số tốt nhất team Facebook gia dụng

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Phạm Thị Thương / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Thêu / Phát triển CTV

Cá nhân có chi phí Facebook Ads thấp nhất

Nguyễn Thị Thúy Nga / Facebook Ads

Cá nhân chạy số tốt nhất team Facebook gia dụng

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Huỳnh Nhật Trâm / Team Dự Án

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Nguyễn Thị Thủy / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số tốt nhất team Facebook gia dụng

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Hoàng Thị Lan / Team Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Nguyễn Thị Thủy / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Thêu / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số tốt nhất team Facebook gia dụng

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thị Thủy / Team Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Phạm Thị Thương / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số tốt nhất team Facebook gia dụng

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí Ads thấp nhất

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thị Thủy / Team Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Vinh danh cá nhân xuất sắc tuần 2:

Cá nhân xuất sắc nhất team chạy số

Nguyễn Huỳnh Nhật Trâm / Team Dự Án

Cá nhân xuất sắc nhất team Facebook

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí chạy ads thấp nhất

Nguyễn Ngọc Hiển / Google Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Phạm Thị Hòa / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân xuất sắc nhất team Facebook

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí chạy ads thấp nhất Facebook Ads

Trần Thị Minh Thúy / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí chạy ads thấp nhất

Nguyễn Ngọc Hiển / Google Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Phạm Thị Anh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân có doanh số cao nhất B2C

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí chạy ads thấp nhất Facebook Ads

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí Ads thấp nhất

Tô Anh Đạt / Team Sàn TMDT

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân có doanh số cao nhất B2C

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí chạy ads thấp nhất Facebook Ads

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Phạm Thị Thương / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân có doanh số cao nhất B2C

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí chạy ads thấp nhất

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Phạm Thị Anh / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Lương / Phát triển CTV

Cá nhân có doanh số cao nhất B2C

Tô Anh Đạt / Team Sàn TMDT

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Phạm Thị Thương / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Thêu / Phát triển CTV

Cá nhân có doanh số cao nhất B2C

Mai Thị Minh Linh / Team Sàn TMDT

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thùy Linh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Thêu / Phát triển CTV

Vinh danh cá nhân xuất sắc tuần 3:

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Đinh Hữu Dũng / Google Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thùy Linh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Thêu / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí quảng cáo thấp nhất

Lê Hoài Nam / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Nguyễn Thùy Linh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team sàn TMDT

Tô Anh Đạt / Team Sàn TMDT

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Bùi Thị Hải Yến / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí quảng cáo thấp nhất

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Nguyễn Thùy Linh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Lê Hoài Nam / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí quảng cáo thấp nhất

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team chốt số

Bùi Thị Hòa / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Tô Anh Đạt / Team Sàn TMDT

Cá nhân có chi phí quảng cáo thấp nhất

Nguyễn Huỳnh Nhật Trâm / Team Dự Án

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team chốt số

Nguyễn Thuỳ Linh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Tô Anh Đạt / Team Sàn TMDT

Cá nhân xuất sắc nhất team Facebook

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Phạm Thị Anh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Thêu / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Tô Anh Đạt / Team Sàn TMDT

Cá nhân xuất sắc nhất team Facebook

Vũ Thị Thu Ngân / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt số

Phạm Thị Thương / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Thêu / Phát triển CTV

Vinh danh cá nhân xuất sắc tuần 4:

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Nguyễn Ngọc Hiển / Google Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Phạm Thị Hòa / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Lương / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí Ads thấp nhất

Vũ Thị Thu Ngân / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Phạm Thị Hòa / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Cá nhân có doanh số cao nhất

Bùi Thị Bích Ngọc / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí chạy Ads thấp nhất

Mai Thị Minh Linh / Sàn TMDT

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Nguyễn Ngọc Hiển / Google Ads

Cá nhân có chi phí chạy ads thấp nhất

Tô Anh Đạt / Sàn TMDT

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Nguyễn Thùy Linh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Lê Hoài Nam / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Nguyễn Thùy Linh / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Nguyễn Thảo Anh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Tô Anh Đạt / Team Sàn TMDT

Cá nhân có chi phí ads thấp nhất

Nguyễn Ngọc Hiển / Google Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Phạm Thị Hòa / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Tô Anh Đạt / Team Sàn TMDT

Cá nhân có chi phí ads thấp nhất

Nguyễn Ngọc Hiển / Google Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Phạm Thị Hòa / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Sen / Phát triển CTV

Vinh danh cá nhân xuất sắc tuần 5:

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Tô Anh Đạt / Sàn TMDT

Cá nhân có chi phí ads thấp nhất

Vũ Thị Thu Ngân / Facebook Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Nguyễn Thùy Linh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Dương Thị Hòa / Phát triển CTV

Cá nhân chạy số xuất sắc nhất team B2C

Lê Hoài Nam / Facebook Ads

Cá nhân có chi phí ads thấp nhất

Nguyễn Ngọc Hiển / Google Ads

Cá nhân xuất sắc nhất team chốt sô

Hoàng Thị Lan / Tư Vấn

Cá nhân có tỉ lệ chốt cao nhất team sale

Nguyễn Thùy Linh / Tư Vấn

Cá nhân xuất sắc nhất team hỗ trợ

Phạm Thị Lương / Phát triển CTV

“Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.”